Enchiladas

Enchiladas Birria

3 corn tortillas filled with beef Birria mozzarella cheese, topped with lettuce, red ...

Enchiladas Suizas

Three enchiladas filled with shredded chicken, topped with salsa verde, queso fresco & ...

Fajita Enchiladas

Three enchiladas with your choice of grilled chicken, steak or mixed, onions, tomatoes ...

Enchiladas Mexicanas

Three chicken or beef enchiladas: one topped with cheese sauce, one with green sauce & ...

Enchiladas Supremas

Four enchiladas- two chicken & two beef. Topped with sour cream salad, red enchilada ...

Menu